Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Progressiobt kft. (székhely: 3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. utca 17. adószám: 26156709-2-05.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Szolgáltató adatai:

 1. A szolgáltató neve: "PROGRESSIOBT" Kft
 2. A szolgáltató székhelye: 3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy J. u. 17.
 3. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: eletmodvaltok@eletmodvaltok.hu, progressiobt@progressiobt.hu
 4. Cégjegyzékszáma: Cg.05-09-030260
 5. Adószáma: 26156709-1-05
 6. Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): B-A-Z Megyei Bíróság Cégbírósága
 7. Telefonszámai: 30/ 9055458
 8. Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63327/2013, NAIH- 63326/2013
 9. A szerződés nyelve: magyarAlapvető rendelkezések:

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, szolgáltatási vagy jogszabályi feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
 3. Az weboldal szerzői jogvédelem alatt áll mindezekre figyelemmel az Felhasználó  kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott szolgáltatásokat (pl. videók) a szolgáltatással össze nem függő módon nem használja fel. A szolgáltatott anyagok (pl. videók) a Progressio Bt szerzői jogait képezik, azok felhasználása minden esetben a szerző(k) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett. A felhasználó mint megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi hogy bármely az weboldalon található szolgáltatásokat csak saját használatra használhatja fel. A regisztrált felhasználó mint megrendelő elismeri és nem vitatja hogy weboldalon szereplő tartalmak (pl. videók) a weboldal üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képzik.
 4. Bármely a weboldalon található szolgáltatások, videók, és egyéb tartalmak bármi célú felhasználása vagy azzal való bármiféle rendelkezéshez (pl. terjesztés) a szolgáltató nem járul hozzá. Amennyiben a weboldal tartalmait (pl. videók) a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos formában észleljük harmadik személyek honlapján (weboldalán) videónként 30.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta.
 5. A www.eletmodvaltok.hu weboldal a PROGRESSIOBT Kft szellemi tulajdona. A www.eletmodvaltok.hu oldalon található videók a PROGRESSIOBT Kft kizárólagos tulajdonát képezik, teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A videók megtekintésének jogát megfelelő keretek között biztosítja. A videó megtekintést megvásárló tudomással bír arról, hogy TILOS a megtekintésre lehetővé tett videóknak a tulajdonos írásbeli engedélye nélkül történő bármilyen hasznosítása (rögzítése, letöltése, sugárzása, más módon harmadik félnek eljuttatása, hozzáférhetősége, nyilvánossághoz közvetítése, hozzáférhetővé tétele, többszörözése, terjesztése, eladása). Tilos ezen kívül a videókból bármely részt kivágni azt nyilvánosságra hozni, továbbadni, számítógépen tárolni. Jogosulatlan felhasználás polgári és büntetőjogi következményeket von maga után. A PROGRESSIOBT Kft. követeli a jogsértés során keletkezet anyagi kárának megtérítését.
 6. A kötbér a jogellenes használat általánosan megállapított díjtétele, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles.
 7. Rendelkezésre állás a nap 24 órájában.
 8. A szolgáltató a rajta kívül álló okok (Más Szolgáltatók hibái vagy vis major esetek) miatt bekövetkező hibák vagy akadályoztatások esetén felelősséget vállalni nem tud.


Adatkezelési szabályok:

 1. A www.eletmodvaltok.hu a regisztráció (jelentkezés) során, a weboldalon megadott információkat, adatokat kizárólag saját belső adminisztrációra használja fel, azokat harmadik személynek – kivéve, ha arra törvény vagy egyéb jogszabály nem kötelezi- nem adja ki.
 2. Az adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-63327/2013, NAIH- 63326/2013

A megvásárolható szolgáltatások köre

 1. A megjelenített szolgáltatások csak online megvásárolhatóak. A szolgáltatások tartalmazzák az Áfát.
 2. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, a szolgáltatásról fotót jeleníthet meg. A szolgáltatás adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.


Rendelés menete

 1. A honlapon kreditet vásárolni csak regisztrált felhasználónak lehetséges azonban szolgáltatás csak vásárolt kredit esetén igényelhető. A kreditvásárlás menüpontra kattintva megjelennek a kiválasztható kredit csomagok. A „megveszem” gombra kattintva megjelenik a kosár, mely tartalmazza a kiválasztott kreditcsomagot, az egységárat, és a fizetendő összeget.
 2. A kosár oldalon van lehetőség az adatbeviteli hibák kijavítására (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.) Ezután lehet kiválasztani a fizetés módját (bankkártya, Simple, átutalás).
 3. Bankkártyás fizetést választva felhasználó a Fizetés gombra kattintva a fizetési oldalára kerül. A befizetésről a rendszer visszaigazolást küld és a Felhasználó ezzel együtt megkapja az elektronikus számlát .
 4. Átutalásos fizetés esetén a megadott adatokkal a megadott E-mail címre díjbekérőt küldünk. A díjbekérő alapján átutalt összegről a befizetés jóváírásakor e-számlát állítunk ki és jóváírjuk a kifizetett számú kreditet.
 5. A sikeres fizetés szerződéskötésnek minősül.
 6. A vásárolt kredit a bejelentkezett felhasználó fiókjában megjelenik.


A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 1. A megrendelések feldolgozása legkésőbb 24 órán belül történik.
 2. A felhasználó rendelkezésre álló kredit száma a saját felhasználói felületre belépéskor a neve mellett meg is jelenik.
 3. A Fizetési folyamatot követően nincs lehetősége a megadott adatok módosítására, hibás rendelés esetében sem pénzvisszatérítésre sem pedig a számlázási adatok megváltoztatására sincs lehetőség.
 4. A kártyával történő befizetés megérkezésekor a vásárolt kredit azonnal jóváírásra kerül a felhasználó számára. Átutalás választása esetén a kreditek jóváírása a befizetés megérkezése után legkésőbb 24 óra múlva történik meg a felhasználó fiókjában.


Egyéb rendelkezések (akciók, kedvezmények)

 1. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások áraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (http://www.eletmodvaltok.hu) tájékoztatást nyújtani.
 2. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
 3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján irányadó díjszabás irányadó.


Elállás joga

 1. Az elállás vonatkozásában a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni. (Amely csak a kredit vásárlásnál alkalmazandó weboldalunkon, a vásárlás napjától számított 30 napon belül és csak a fel nem használt kredit ellenértékének 50%-ig)


Panaszkezelés

 1. A eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 2013. évi V. törvény és a 49/2003. GKM-rendeletben foglaltak az irányadóak.
 2. A reklamációk intézése írásban történik, a progressiobt@progressiobt.hu címen. A beérkező reklamációkat legkésőbb 15 napon belül megválaszoljuk.
 3. A weboldalunkon a Felhasználó által már igénybe vett kredit ellenértékének visszafizetése nem áll módunkban.


Vegyes rendelkezések

 1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 2. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Mezőkövesdi Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Adattovábbítási nyilatkozat

 1. Elfogadom, hogy a PROGRESSIOBT Kft. (3400 Mezőkövesd Gr. Zichy J. 17.) által a www.eletmodvaltok.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
 2. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring

 

 

Mezőkövesd, 2017. 11. 18.