PROGRESSIOBT Kft.

www.eletmodvaltok.hu

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

2018. 05.25.

 

1. BEVEZETÉS

A Progressiobt Kft. (3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy u. 17., Cg.: 05 09 030260) a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.eletmodvaltok.hu domain néven elérhető weboldal a Progressiobt Kft. saját honlapjának minősül.

A Progressiobt Kft.  adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő hatályos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.eletmodvaltok.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

A Progressiobt Kft.  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét a Tájékoztató hatályos változatának internetes honlapján történő közzétételével. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Progressiobt Kft.  elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Progressiobt Kft.  a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Progressiobt Kft.  az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelmi követelményeket érintő hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • A 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és annak jogharmonizációs célú módosítása (Infotv.);
 • 013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

2. DEFINÍCIÓK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.3. hozzájárulás: az az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.4. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályok;

2.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

2.7. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;

2.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.12. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.15. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.16. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.17. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni

2.18. szolgáltatás: az Adatkezelő honlapján regisztráció útján elérhető internet alapú előfizetéses tartalomszolgáltatás, amely által az előfizető felhasználók különböző típusú masszázs tanulását, gyakorlását segítő videókhoz, illetve táplálkozással, mozgással kapcsolatos ismeretekhez férhetnek hozzá. A tartalom interneten keresztüli adattovábbítás formájában jut el a felhasználók internetre csatlakoztatott technikai eszközeire, a saját felhasználói fiókból érhetők el a videók.

2.19. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.20. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

2.21. honlap/weboldal: www.eletmodvaltok.hu

 

3. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Progressiobt Kft. 
Székhely: 3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy u. 17.
Cégjegyzékszám: 05 09 030260   
A bejegyző bíróság megnevezése: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26156709-2-05
Telefonszám: 06 30 905 5458
E-mail: eletmodvaltok@eletmodvaltok.hu

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

 

4. ALAPELVEK A PROGRESSIOBT KFT.  ADATKEZELÉSE SORÁN

A Progressiobt Kft. a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átlátható módon végzi. Személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

A Progressiobt Kft. által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

A személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

A Progressiobt Kft.  tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Progressiobt Kft.  részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

5.1. AZ ELETMODVALTOK.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap használata, a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján, az Elker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe.

A felhasználók köre: a Weboldalra látogatók.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított egy hónap.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja a Progressiobt Kft. -től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatója az ő szerveréről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A Progressiobt Kft.  és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:

A www.eletmodvaltok.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. A honlap kódjába beágyazásra került a Progressiobt Kft.  Facebook követői oldalának kódja, melynek adatkezeléséről a https://analytics.facebook.com/ címen kérhető részletes tájékoztatás.

Amennyiben az felhasználó nem szeretné, hogy a külső szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

5.2.   TECHNIKAI ADATOK, COOKIE KEZELÉSE

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.

A Progressiobt Kft.  mint az eletmodvalok.hu honlap üzemeltetője, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A következő cookie-t használja:

 • Biztonsági cookie;
 • Átmeneti (session) cookie: a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Progressiobt Kft. weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;
 • Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Progressiobt Kft. weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények egyéni beállításai alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

5.3.    REGISZTRÁCIÓ

A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), jelszó, a regisztráció dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének regisztrációkori IP címe, utolsó belépés időpontja.

Az adatkezelés céljai: a felhasználó azonosítása, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés, kapcsolattartás, szabályszerű számla kiállítása, technikai művelet végrehajtása.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

A felhasználók köre: a weboldalon regisztrált valamennyi felhasználó.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a felhasználó törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. A felhasználó által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

Tájékoztatjuk, hogy

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni.

 

5.4. ONLINE SZOLGÁLTATÁS VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS (KREDIT/VIDEO VÁSÁRLÁS)

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám, számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), utalás esetén bankszámlaszám, a megrendelés időpontja, a megrendeléskori IP cím.
 • Az adatkezelés céljai: a Felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, előfizetés teljesítése, szabályszerű számla kiállítása, visszaigazolás, előfizetéssel, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, követelések érvényesítése, technikai műveletek végrehajtása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.
 • A felhasználók köre: valamennyi megrendelő felhasználó.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az elektronikus úton kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő leteltével töröljük, megsemmisítjük. A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.
 • Tájékoztatjuk, hogy
  - az elektronikus úton kötött szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen a személyes adatok megadása azért, hogy az előfizetéses szolgáltatást teljesíteni tudjuk;
  - az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.

 

5.5. HÍRLEVÉL

A Progressiobt Kft. lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra a Weboldalon. A felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy a Progressiobt Kft. ajánlataival, promócióival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a regisztráció során megadott elérhetőségein megkeresse, a Progressiobt Kft. a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A Progressiobt Kft. nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Hírlevél esetében a Progressiobt Kft. mindaddig kezeli a felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül - a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az Elker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok köre: azonosítószám, feliratkozása dátuma, időpontja, e-mail cím, név és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

A felhasználók köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi felhasználó.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;
 • ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, szükséges a személyes adatok megadása;
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • e-mail útján az eletmodvaltok@eletmodvaltok.hu címen, továbbá
 • postai úton a Progressiobt Kft.  3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy u. 17. címen.

 

5.6. ÜGYFÉLLEVELEZÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL, EGYÉB KÉRÉSEK

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése merül fel, a jelen Tájékoztató 3. pontjában megadott, adott cikk alatt található kapcsolatfelvételi mezőben személyes adatai megadásával, illetve a honlapon elhelyezett Kapcsolat menüpont alatti üzenőablak segítségével kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelés célja: felmerülő kérdések, esetleges technikai problémák egyeztetése, egyéb kérések (pl. étrend küldés) teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

A kezelt személyes adatok köre: küldő neve, e-mail címe, beküldés dátuma, a kérdés szövege, üzenetben megadott egyéb személyes adatok, a felhasználó számítógépének IP címe.

Az adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított legfeljebb 5 év.

 

5.7. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Progressiobt Kft.  a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Progressiobt Kft.  számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál, valamint a honlapon elhelyezett videók tekintetében a DoclerNet Hosting Kft. (székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.) által biztosított, a székhelyén üzemelő szerverteremben elhelyezett szerverén találhatók meg.

 

A Progressiobt Kft.  a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Progressiobt Kft.  az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Progressiobt Kft.  a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Progressiobt Kft.  a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Progressiobt Kft.  az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Progressiobt Kft.  és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

7. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

A Progressiobt Kft. a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.

Az Adatfeldolgozók a részükre a Progressiobt Kft. által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Progressiobt Kft. részére.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, az előfizetések teljesítése, az elszámolás rendezése, a hírlevélküldési tevékenység körében a Progressiobt Kft. az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Rendszergazda szolgáltatás, tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: DotRoll Kft.
Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Web: www.dotroll.com/hu

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rendszergazda szolgáltatás (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszer fejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok), tárhely-szolgáltatás biztosítása.

 

Online fizetés

1. Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége:

Név: OTP SimplePay Online Fizetési Rendszer
Web: http://simplepay.hu

Név: PayPal Online Fizetési Rendszer
Web: www.paypal.com

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés

 

Hírlevélküldő szolgáltatás

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Etalon Bázis Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 21.
Web: www.hirlevelmanager.hu/

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing.

 

Számlázás

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Web: www.szamlazz.hu

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázás.

A Progressiobt Kft.  fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Progressiobt Kft-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról ingyenesen másolatot kérhet.  másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Progressiobt Kft. az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formátumban bocsájtja rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog

Az érintett kérésére a Progressiobt Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha az adatkezelés a Progressiobt Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetőleg az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik és az érintett tiltakozik az adstkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Progressiobt Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a fentiek alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Progressiobt Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Progressiobt Kft. az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Progressiobt Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Progressiobt Kft. tájékoztatja e címzettekről.

 

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az általa a Progressiobt Kft. rendelkezésére átadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható a Progressiobt Kft. rendszerében. Minden esetben az érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára nincs lehetőség (pl. statisztika stb.).

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a Progressiobt Kft. rendszereiből való törlésével, ezért az érintett e jogának gyakorlását követően is használhatja Progressiobt Kft. szolgáltatását.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha adatkezelés a Progressiobt Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Progressiobt Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Eljárás az érintetti jogok gyakorlása során

A Progressiobt Kft. az érintett fenti jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. A Progressiobt Kft. minden ésszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő érintett személyazonosságának megállapítására. Amennyiben a Progressiobt Kft. bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben a kérelmet teljesíteni nem tudja, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

A Progressiobt Kft. a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Progressiobt Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Progressiobt Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A kért információkat, tájékoztatást valamint intézkedést a Progressiobt Kft. díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Progressiobt Kft. figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Progressiobt Kft. indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A Progressiobt Kft. az érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)  a Progressiobt Kft. megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) a Progressiobt Kft. az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Progressiobt Kft. köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének. A Progressiobt Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A Progressiobt Kft. megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Progressiobt Kft. az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve a Progressiobt Kft. megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

A Progressiobt Kft. a technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel a Progressiobt Kft-hez fordulhat a jelen Tájékoztató 3. pontjában megadott elérhetőségei valamelyikén.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Progressiobt Kft.  az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu